Yıldırımın Verdiği Zarar Teminat Kapsamında


Sigorta Tahkim Komisyonu’na gelen bir dava şöyle gelişiyor ve sonuçlanıyor: “Başvuru sahibi tarafından, Tüm Ev Sigorta poliçesi kapsamında teminat altına alınan evinin yakınına yıldırım düşmesi sonucu o sırada çalışmakta olan televizyon, telefon, bilgisayar, alarm ve ütü gibi elektronik cihazlarının arızalandığı, sigorta şirketi tarafından “hasarın voltaj değişikliğinden meydana geldiği için red edildiği” bilgisini aldığı beyan edilerek, hasara uğrayan cihazların tamiri için gerekli olan bin 250 TL’nin sigorta şirketince tarafına ödenmesi talep edilmiştir. Sigorta şirketi tarafından yapılan açıklamada; sigortalı konutta bulunan elektronik cihazlarda meydana gelen hasarla ilgili yapılan ekspertiz çalışması sonucunda “……yıldırım düşmesi nedeniyle oluşan atmosforik hareketlerin şehir şebekesinde oluşturduğu voltaj dalgalanması sonucunda konuttaki bazı elektronik cihazların arızalandığı, meydana gelen hasarın yıldırımın direkt etkisi sonucu olmadığını, dolaylı bir etki sonucu olduğu” hususunun rapor edildiği, poliçe genel şartları doğrultusunda incelendiğinde meydana gelen hasarın teminat dışı olması nedeniyle tazminat ödemesinin yapılmadığı beyan edilmiştir. Hakem tarafından yapılan değerlendirmede; dosya içerisindeki belgelerden vaki hasarın oluş biçimi ve doğan zararın miktarı konusunda taraflar arasında herhangi bir ihtilaf bulunmadığının anlaşıldığı, TTK’nın 1305’inci maddesinin 3’üncü fıkrasında; “Yangın vukuuna sebebiyet vermemiş olsa bile ateşten, yıldırımdan, infilaktan veya buna benzer olaylardan ileri gelen hasarların, aksine mukavele olmadığı halde yangından doğan zararlar hükmündedir” düzenlemesinin bulunduğu, dava konusu sigorta poliçesi genel şartlarının bir bütün olarak incelenmesinde, A-1 maddesinde; “ Bu sigorta ile yangının, yıldırımın, infilakın veya yangın ve infilak sonucu meydana gelen duman, buhar ve hararetin sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı zararlar, sigorta bedeline kadar temin olunmuştur” denilmekte olduğu, aynı genel şartların 4-6 maddesinde ise “Yangın çıkarmaksızın; elektrikle çalışan her tür motor, elektrik ya da elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının elektrik cereyanına bağlı bulundukları sırada bu cereyan yüzünden kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ve bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar”ın sigorta teminatı kapsamı dışında tutulmuş olduğu, her iki maddenin birlikte yorumu halinde yıldırımın sigortalı mallarda doğrudan neden olacağı tüm zararların -ki bunlara voltaj iniş çıkışı sonucu ortaya çıkacak zararlar da dahil olmak üzeresigorta teminatı kapsamında kabul edilmesi gerektiği, Yargıtay’ın yerleşik görüşü çerçevesinde değişik tarihlerde vermiş olduğu kararlarda da sigorta poliçesi kapsamında teminat altına alınmış evin yakınlarına düşen yıldırımın şehir şebeke cereyanında yarattığı yüksek voltajın, yıldırımın doğrudan etkisine bağlı olduğunun kabul edilmesi gerektiğinin açıkça belirtilmekte olduğu, açıklanan gerekçelerle; başvuru sahibinin zararının sigorta poliçesi kapsamında teminat altına alınmış olması nedeni ile başvurunun kabulüne karar verilmiştir.” SİGORTALI