Tarım Sigortaları

Şirketimiz 14.06.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5363 sayılı "Tarım Sigortaları Kanunu" doğrultusunda kurulan TARSİM' e (Tarım Sigortaları Havuzu) üye olmuştur. 01.06.2006 tarihinden itibaren de TARSİM üzerinden Devlet Destekli Bitkisel Ürün, Sera Sigortaları, Hayvan Hayat Sigortası, Kümes Hayvanları Sigortası ve Su Ürünleri Sigortası yapılmaktadır.

Bitkisel Ürün Sigortası:
Çiftçi Kayıt Sisteminde (ÇKS) güncellenmiş kaydı bulunan üreticilerin, bilinen tüm bitkisel ürünlerine; Dolu, Yangın, Fırtına, Hortum, Yer Kayması, Deprem ve seralar için Taşıt Çarpması teminatları verilmektedir. Ayrıca bunlara ek olarak 01.01.2007 tarihinden itibaren sadece meyveler için tüm bölgelerde " don " teminatı verilmeye başlanmıştır. Don hasarında hasarın %60'ı tazmin edilmektedir.

Hayvan Hayat Sigortası;
Ön soy kütüğüne veya Soy kütüğüne kayıtlı süt sığırları için;

  • Sığır vebası, tüberküloz, bruselloz, şap ve BSE hastalıkları ve 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi tüm bulaşıcı hastalıklar, (antrax ve kuduz hariç) hariç olmak üzere Her türlü hayvan hastalıkları ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahaleler,
  • Her türlü kaza ile yılan ve böcek sokmaları,
  • Zehirli çayır otları ve yeme bağlı zehirlenmeler,
  • Her türlü doğal afetler ve güneş çarpması,
  • Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler ve zorunlu kestirmeler, teminata dahil edilmiştir.

Kümes Hayvanları Sigortası;
Kapalı sistemde üretimi yapılan, biyogüvenlik ve hijyen kuralları sağlanmış kümes hayvanları için;

  • 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununa göre ihbarı mecburi bulaşıcı hastalıklar hariç olmak üzere, her türlü kanatlı hayvan hastalıkları,
  • Her türlü kazalardan ve zehirlenmeleri,
  • Her türlü doğal afetler,
  • Yangın veya infilak sebebiyle meydana gelen ölümler, zorunlu öldürmeler ve zorunlu kestirmeler, teminata dahil edilmiştir.

Sera Sigortası
Seralar ve içindeki ürünler; Dolu, Yangın, Yer Kayması, Deprem ve Taşıt Çarpması risklerine karşı teminat altına alınmaktadır. Fırtına ve hortum teminatı TARSİM tarafından yapılacak olan risk analizi sonucunda verilebilmektedir.
Su Ürünleri Sigortası;
Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine, Çiftçi Kayıt sistemine entegre edilmiş Su Ürünleri Kayıt Sistemine kayıtlı mevcut bilgiler ve yapılacak risk incelemesi dikkate alınarak, ölüm riski teminatı; su ürünleri sigortası genel şartları, teknik şartları, tarife ve talimatları kapsamında Tarım Sigortaları Havuzu tarafından verilir.
Sigorta priminin ödenmesi:
Toplam primin % 50'si Devlet tarafından karşılanmakta olup, kalan % 50'si üretici tarafından ödenmektedir. Ödemeler; Bitkisel ürün sigortasında % 10 peşin, bakiyesi hasat sonuna kadar olmak üzere tahsil edilmektedir. Sera Sigortalarında sigortalı tarafından ödenecek olan primin %10'u peşin alınır; kalan da %90 ı da vadeli olarak (1 Ağustos - 31 Aralık tarihleri arası tanzim eden poliçelerde takip eden yılın MAYIS ayı sonu ; 01 Ocak - 31 Temmuz tarihleri arası tanzim eden poliçelerde ise KASIM ayı sonu tahsilat) tahsil edilir. Diğer branşlarda ise; % 25 peşin, bakiyesi 5 eşit taksitte tahsil edilmektedir.

Devlet Destekli Tarım Sigortalarına ilişkin genel şart, teknik şart, tarife ve talimatlar www.tarsim.org.tr adresinden görüntülenebilmektedir.